Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Aktualności

Archiwizowanie list studentów oraz pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych

Zgodnie z §6 ust. 1 Zarządzenia nr 215 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na studiach w Uniwersytecie Zielonogórskim w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, listy studentów przystępujących do zaliczeń i egzaminów oraz prace pisemne, jeżeli egzamin lub zaliczenie ma formę pisemną, powinny być zarchiwizowane w postaci elektronicznej. Archiwizowane dokumenty powinny zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko oraz numer albumu studenta. Jeżeli jest to możliwe (np. praca zaliczeniowa lub egzaminacyjna napisana ręcznie) dokument w postaci skanu lub zdjęcia powinien zawierać również datę i podpis studenta.