Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Kierunkowe Zespoły Weryfikacyjne na Wydziale Humanistycznym

powołanych przez Dziekana zgodnie z zarządzeniem nr 110 Rektora UZ z dnia 4 listopada 2013 r.:

Lista członków Kierunkowych Zespołów Weryfikacyjnych:

Filologia
 • Prof. dr hab. Michail Kotin
 • Dr Agnieszka Łazar
 • Dr Jolanta Osękowska-Sandecka
 • Dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz
 • Dr Tomasz Zuchewicz
 • Dr Wolfgang Brylla
 • Mgr Aleksander Rzyman
Filozofia i kulturoznawstwo
 • Dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
 • Dr hab. Joanna Dudek
 • Dr hab. Tomasz Mróz
Filologia polska
 • Dr hab. Anna Szóstak, prof. UZ
 • Dr hab. Magdalena Hawrysz
 • Dr Aneta Narolska
Historia
 • Dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
 • Dr hab. Robert Skobelski
 • Dr Małgorzata Szymczak
Literaturoznawstwo
 • Dr hab. Maria Ruszczyńska, prof. UZ
 • Dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • Dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Politologia
 • Dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ
 • Dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
 • Dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
  Zadania Kierunkowych Zespołów Weryfikacyjnych:
  1. Analiza programów kształcenia pod kątem efektów kształcenia, stanowiąca podstawę ich doskonalenia.
  2. Analiza sylabusów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań wstępnych, nakład pracy własnej
  3. efektów kształcenia do kierunkowych, adekwatność metod weryfikacji w oparciu o postulaty zgłoszone przez Wydziałowy Zespół ds. Ewaluacji Kształceniastudenta, punkty ECTS, odniesienie przedmiotowych efektów kształcenia do kierunkowych, adekwatność metod weryfikacji w oparciu o postulaty zgłoszone przez Wydziałowy Zespół ds. Ewaluacji Kształcenia
  4. Analiza zgodności tematów prac dyplomowych z kierunkiem studiów oraz przestrzegania regulaminu prac dyplomowych.
  5. Analiza dostępności dla studenta pracowników naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickimi.
  6. Analiza współpracy z partnerami zewnętrznymi (interesariuszami) w zakresie realizowanego/modyfikowanego/przygotowywanego programu kształcenia.
  7. Analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia.
  8. Opiniowanie wzoru suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku akademickim