Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2004

JAROSŁAW KRZYSZTOF KUCZER
Temat: Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740)
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
Dr hab. Dariusz Dolański
Data nadania stopnia doktora: 28.09.2004
BARTŁOMIEJ ROGALSKI
Temat: Przemiany kulturowe na Pomorzu w młodszym okresie przedrzymskim
Promotor: dr hab.Wojciech Dzieduszycki prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Domański
prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn
Data nadania stopnia doktora: 29.01.2004
PAWEŁ WOLNICKI
Temat: Procesy akto- i archiwotwórcze w świetle dokumentacji proweniencji struktur archidiecezji częstochowskiej
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski
Recenzenci: prof. dr hab. Rościsław Żerelik
dr hab. Wojciech Strzyżewski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 27.04.2004