Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Stopnie doktora nauk humanistycznych

2005

DANIEL KOTELUK
Temat: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe na Ziemi Lubuskiej 1949-1956
Promotor: dr hab. Marek Ordyłowski prof. UZ
Recenzenci: dr hab. Jerzy Strauchold
Prof. zw. dr hab. Czeslaw Osękowski
Data nadania stopnia doktora: 13.12.2005
MARCELI TURECZEK
Temat: Inskrypcje na zabytkach powiatu międzyrzeckiego do końca XVIII wieku
Promotor: prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Recenzenci: dr hab. Jan Pakulski, prof. UMK
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski
Data nadania stopnia doktora: 22.11.2005
PRZEMYSŁAW GÓRALCZYK
Temat: Państwo a kościół katolicki w Księstwie Warszawskim w latach 1807-1815
Promotor: prof. zw. dr hab. Joachim Benyskiewicz
Recenzenci: prof. dr hab. Lech Trzeciakowski
Prof. dr hab. Marian Eckert
Data nadania stopnia doktora: 27.09.2005
PRZEMYSLAW BARTKOWIAK
Temat: Harcerstwo na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989
Promotor: dr hab. Marek Ordylowski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Lukaszewicz
Prof. dr hab. Czeslaw Osekowski
Data nadania stopnia doktora: 24.05.2005
DARIUSZ FABISZ
Temat: Lucjan Zeligowski - dzialalnosc wojskowa, polityczna i spoleczno-gospodarcza
Promotor: prof. dr hab. Marian Eckert
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kotlowski
Prof. dr hab. Wlodzimierz Suleja
Data nadania stopnia doktora: 24.05.2005
KATARZYNA PUJSZO
Temat: Dzialalnosc kulturotwórcza Bironów jako ksiazat zaganskich (1786-1862) i ich znaczenie dla oblicza kulturowego regionu
Promotor: dr hab. Wojciech Strzyzewski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kulak
Dr hab. Tomasz Jaworski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 24.05.2005
WITOLD TOWPIK
Temat: Repatriacja ludności polskiej z ZSRR na Ziemię Lubuską w latach 1955-1960
Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
dr hab. Marek Ordyłowski prof. UZ
Data nadania stopnia doktora: 25.01.2005
SYLWIA KOCIOŁ
Temat: Obraz XVII-wiecznej Saksonii w osiemnastowiecznych encyklopediach saskich
Promotor: dr hab. Tomasz Jawroski prof. UZ
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski
dr hab. Dariusz Dolański
Data nadania stopnia doktora: 22.02.2005
EDYTA STAROŃ
Temat: Władysław Gomułka wobec twórców kultury (1956-1970)
Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Sudziński
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Suleja
Data nadania stopnia doktora: 13.12.2005