Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

OGŁOSZENIE - Studenci ostatniego semestru studiów

Zgodnie z regulaminem Studiów UZ student powinien złożyć zaakceptowaną przez promotora pracę dyplomową w terminie do 30 czerwca br.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest spełnienie wymagań wynikających z planu i programu studiów.

Składając pracę  student ma obowiązek zalogowania się na stronie StudNet i w zakładce Praca dyplomowa wgrać przygotowane w formacie PDF dwa pliki: pierwszy z jednolitym tekstem pracy i drugi z załącznikami w postaci oświadczenia, załączników lub podziękowania). Pierwszy wysyła do Promotora a drugi do systemu ORPD.

Najpóźniej w dniu oddania pracy (nie później niż 30 czerwca) należy złożyć w dziekanacie:

  • 4 zdjęcia do dyplomu - format 4,5 na 6,5
  • dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60,-zł*
  • dowód osobisty do wglądu   

Pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz przeznaczony do akt studenta w postaci wydruku komputerowego dwustronnego w miękkiej oprawie oraz pliku elektronicznego) należy złożyć w sekretariacie instytutu kierunkowego.

U W A G A

  1. Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o zweryfikowanie swoich opłat za studia w bazie komputerowej przed rozliczeniem w dziekanacie;
  2. Przy odbiorze dyplomu należy złożyć legitymację studencką oraz wypełnić obiegówkę w formie elektronicznej. 
  3. Dyplom i pozostałe dokumenty absolwent odbiera osobiście;
  4. W wyjątkowych sytuacjach dyplom wydawany jest na wniosek absolwenta upoważnionej osobie do rąk własnych - upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez dziekanat lub notariusza;
  5. Na pisemny wniosek absolwenta dziekanat wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy. W celu uzyskania w/w dokumentów absolwent powinien złożyć wniosek skierowany do Dziekana Wydziału (do wniosku  należy  dołączyć: 1 zdjęcie, dowód wpłaty za tłumaczenie dyplomu w wysokości 40,-zł* i temat pracy dyplomowej w języku angielskim).

*wpłata powinna być dokonana na indywidualne konto studenta