Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Informacje / komunikaty

UWAGA

Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) proszeni są o zweryfikowanie swoich opłat za studia w bazie komputerowej przed złożeniem indeksu w dziekanacie.

Przy odbiorze dyplomu należy złożyć kartę obiegową (druk do odbioru w dziekanacie) i legitymację studencką. Dyplom wydawany jest absolwentowi lub na jego wniosek upoważnionej osobie do rąk własnych (upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza).

Na wniosek absolwenta UZ wydaje dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. W celu uzyskania w/w dokumentów absolwent powinien złożyć wniosek w  terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego ( do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie i dowód wpłaty za tłumaczenie dyplomu w wysokości 40zł)