Wydział Humanistyczny

Roz. Textu

Szkolenie BHP dla studentów I roku

Uwaga studenci I roku, proszę o zapoznanie się z wytycznymi Pani Prorektor ds. Studenckich – prof. Barbary Literskiej odnośnie możliwości uzupełnienia nieodbytego szkolenia BHWK

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 119 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 22 lipca 2021 r. obowiązkiem studentów wpisanych na I rok studiów  jest  odbycie i zaliczenie obowiązkowego  szkolenia w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.
Na początku semestru byli Państwo informowani o dostępie do materiałów e-learningowych na platformie Moodle i na tej platformie realizowane było zaliczenie w dwóch terminach. Dane do logowania na tę platformę są dostępne na podstawowym koncie studenckim poczty elektronicznej StudNet (adres typu : nr-Indeksu@stud.uz.zgora.pl).

Zgodnie z par. 2 ust. 2 w/w zarządzenia osoba wpisana na listę studentów na I rok studiów zobowiązana jest do odbycia szkolenia w zakresie BHWK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozpoczęcia roku akademickiego. W roku akademickim  2021/2022 termin  ten upłynął 31 października 2021 r. Niestety Państwo nie przystąpili  w terminie określonym powyżej do odbycia i zaliczenia szkolenia w zakresie BHWK i zgodnie z par. 4 ust.  3 wyżej wspomnianego zarządzenia tracą Państwo prawo do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i taką informację otrzymają prowadzący z Państwem zajęcia.”

Deklarację przystąpienia do takiego szkolenia należy złożyć w terminie do 17 grudnia. Dla osób, które złożą taką deklarację podjęte zostaną starania o zorganizowanie dla nich dodatkowego szkolenia w zakresie BHWK oraz  terminu jego zaliczenia.

HARMONOGRAM SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH I ZAOCZNYCH UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO – 2019/20 r.